OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY

1. DODAVATEL

Jan Lasac

Nám. Přátelství 657 3838 01, Prachatice

IČ: 74242172

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmětem těchto webových stránek je nabídka internetových služeb spojených s elektronickou distribucí softwaru.

Odběratel je seznámen se základními či doplňkovými informacemi pomocí webu esho.janlasac.cz, případně pomocí individuální e-mailové či telefonické komunikace. Získané informace či podmínky tímto akceptuje.

Dodavatel je oprávněn kdykoliv měnit nabídku, parametry a cenu svých služeb.

V cenách služeb nejsou zahrnuty případné individuální modifikace.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji odběratele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Odběratel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Osobní nebo přihlášovací údaje odběratele nejsou poskytovány třetím osobám.

4. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů odběratele, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za závady a škody způsobené úpravami softwaru ze strany odběratele po okamžiku prodeje.

Dodavatel neodpovídá za znefunkčnění nebo omezení funkcí dodaného softwaru po změně podmínek nebo technických řešení ze strany odběratele ani žádné jiné třetí strany.

Dodavatel neodpovídá za bezproblémovou funkčnost napojení dodaného softwaru na software třetích stran.

Dodavatel nezaručuje, že provoz dodaného softwaru bude bez chyb nepřetržitý.

Dodavatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného softwaru nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednaný software předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.

Dodavatel je oprávněn poskytovat nebo prodávat vyhotovené služby, úpravy a moduly třetím stranám, není-li toto jiným způsobem individuálně dohodnuto či smluvně ustanoveno.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE

Odběratel je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální osobní údaje.

Odběratel je povinen přihlašovací údaje, které mu byly zaslány dodavatelem, zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich zneužití.

Odběratel nese plnou odpovědnost za veškeré akce, změny a úpravy, které byly provedeny s použitím dodavatelem přidělených přihlašovacích údajů.

Odběratel je oprávněn přihlašovací údaje měnit. Odběratel je s celkovou cenou objednávky seznámen ještě před jejím potvrzením.

6. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti okamžikem zaplacení objednávky.

Platbou odběratel stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, jenž jsou pro obě smluvní strany závazné a obě smluvní strany jsou povinny se jimi řídit.

Distribuce softwaru objednaného na eshop.janlasac.cz je realizována elektronicky zasláním na e-mail, který dodavatel uvedl v objednávkovém formuláři.

7. REKLAMACE

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.

V případě, že odběratel změní, či jinak zasáhne do zdrojového kódu, není reklamace uplatnitelná.

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.

8. SHODA A ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaný software či poskytnutá služba je při převzetí odběratelem ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný software či poskytnutá služba má užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě užitné vlastnosti pro software či službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití softwaru či služby uvádí nebo pro který se software či služba obvykle používá.

V případě, že software či služba při převzetí odběratelem není ve shodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodaný software či poskytnutou službu uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny softwaru či poskytnuté služby. To neplatí, pokud odběratel před převzetím softwaru či služby o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Na software distribuovaný elektronicky se nevztahuje ustanovení §1837 odstavce l) občanského zákoníku, o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Software distribuovaný elektronicky nebo upravený na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit. Odběrateli zaniká nárok na odstoupení od smlouvy v případě a) neodborného použití softwaru, modulu či úpravy b) přítomnosti individuálních funkčních úprav Při nesoučinnosti či neposkytnutí přístupů na server při opravě chyby, která toto nevyhnutelně vyžaduje, zaniká odběrateli nárok na odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit dodavateli dosavadní náklady za provedenou práci v případě, že takové náklady vznikly.

10. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Licence pro použití dodaného software se řídí licencí GPLv2

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona.

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito obchodními podmínkami dotčena.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2016.